5 từng vựng dành cho ngày Tết

In
1. Knick Knack : các vật trang trí nhỏ ( thường treo trên cây đào, quất,... )

Kết quả hình ảnh cho đồ trang trí trên cây đào

2. The Jade Emperor: Ngọc Hoàng

Kết quả hình ảnh cho ngọc hoàng

3. Five-fruit plate : Mâm ngũ quả

Kết quả hình ảnh cho mâm ngũ quả

4. First Footer: Người xông đất
Kết quả hình ảnh cho người xông đất
5. Calligraphy: Chữ ( đi xin đầu năm) 

Kết quả hình ảnh cho xin chữ